Forretningsbetingelser

Tilbud

Ved modtagelsen af en ny opgave, vil DejligLama, medmindre dette fremgår klart, kort bekræfte, hvad opgaven går ud på og eventuelt beskrive, hvilke aktiviteter der påregnes udført samt om muligt angive tidshorisonten og estimat for løsning af opgaven.

Et tilbud fra DejligLama er gældende 30 dage fra den dag hvor tilbuddet sendes.

En opgave er altid kundespecifikt, og betingelserne for almindelig fortrydelsesret er derfor ikke gældende.

Fortrolighed og ansvar

DejligLama behandler alle modtagne oplysninger fortroligt, og fortrolighedspligten dækker også evt. underleverandører.

Ved en opgavens afslutning tilbageleveres evt. originale dokumenter, og DejligLama opbevarer ingen oplysninger om adgange til kundens systemer, med mindre andet aftales.

DejligLamas rådgivning sker i henhold til dansk ret, og DejligLama er erstatningsansvarlige i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

DejligLama har ikke ansvar for indirekte tab, driftstab, mistet fortjeneste, tabt goodwill eller på anden måde økonomiske tab som måtte være foranlediget under udførsel af, eller efter idriftsættelse af et projekt.

Eventuelle tvister vedrørende rådgivning, herunder et eventuelt ansvar herfor, kan alene afgøres af danske domstole med anvendelse af dansk ret.

Opgavens omfang

Ændringer i en igangværende opgaves omfang eller vilkår kan betyde at et nyt tilbud udarbejdes for dele eller hele opgaven ift. de ændrede vilkår.

Forsinkelser

Har DejligLama ikke modtaget alt materiale eller har fuld adgang ved aftalte opstartsdato vil det have konsekvenser for den samlede tidsplan.

Generelt vil eventuelle forsinkelser, kunne påvirke andre opgavetidsplaner. Derfor kan en forsinkelse ikke blot skubbes med det samme antal dage.

Sker der væsentlige skred i tidsplanen kan det blive nødvendig at gentage planlægningsprocessen, hvor de tilbageværende estimerede elementer af opgaven planlægges på ny.

Ophør af samarbejde

Ved færdiggørelse af en opgave, anses samarbejdet som ophørt, med mindre andet er aftalt.

Ønskes et samarbejde stoppet af en af parterne, vil det udarbejdede materiale altid være ejet af kunden, såfremt der er betalt for den del af opgaven, der er afsluttet. Er opgaven ikke afsluttet, vil prisen blive opgjort på de timer der er blevet lagt i opgaven frem til den dag samarbejdet ophører.

Eventuelle licenser og udgifter til webhotel mm. vil altid skulle betales til de eksterne leverandører. Ejerskab af Licenser, webhotel mm. som kræves for fortsat drift af en løsning, skal betales af kunden.

DejligLama er behjælpelig med overlevering til en evt. ny samarbejdspartner mod timebetaling.

Honorar og fakturering

DejligLamas priser justeres en gang årligt.

Kunden oplyses så vidt muligt om det samlede omfang af honoraret, inden arbejdet påbegyndes.

Medmindre der er indgået anden aftale, eller fastpris aftale, tager fakturering udgangspunkt i det registrerede tidsforbrug uagtet estimat, idet der dog under hensyn til omfanget og opnået resultat kan afviges herfra.

DejligLama gør opmærksom på timeforbrug hvis dette overstiger i væsentlig grad fra estimatet.

For større projekter, betales minimum 30% af den samlede projektsum senest ved aftalte stardato. Herefter faktureres der løbende under projekt forløbet, med en fast rate pr. måned, svarende til projektets forventede løbetid.

Sidste fakturering sker altid efter opgavens afslutning.

For mindre og løbende opgaver faktureres ved opgavens afslutning.

Ved løbende aftaler afregnes månedligt forud, med mindre andet står i tilbuddet.

Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato med mindre andet er angivet på faktura. Ved forsinket betaling pålægges gebyr ved gentagende rykkere.

Alle priser oplyses ex. moms med mindre andet er angivet.

Markedsføring

DejligLama har ret til at anvende kundens navn og logo i markedsføring af projektet på DejligLamas platforme. Herunder de til en hver tid gængse sociale medier.

En afvigelse herfra kan ske mod kompensation.